341.White Horse #3, 1998 oil 36 x 36"

341.White Horse #3, 1998 oil 36 x 36"
copyright